Stadsregio Arnhem-Nijmegen: 10 jaar uitstel reactivering spoorlijn Nijmegen-Kleve

Verslag vergadering stadsregioraad d.d. 19 december 2013 te Arnhem inzake Beslisdocument Nijmegen-Kleve

Dhr Keereweer vindt dat er een wijs document voorligt. Hij merkt op dat Groesbeek nadrukkelijk níet voor de modaliteit trein kiest, maar reactivering niet wil tegenhouden maar alleen voor de modaliteit tram, waarvoor de kosten tussen €80 en €127 miljoen liggen. Groesbeek zou het niet acceptabel vinden, als realisatie van de reactivering zou leiden tot een halvering van de buslijnen, omdat ze via de kleine kernen gaan. Groesbeek zal niet meewerken aan het oprichten van het projectbureau en er ook niet voor betalen.

Dhr Oomen zegt dat Nijmegen zich in de discussie niet op modaliteiten heeft gericht, maar op de wenselijkheid van reactivering. Immers, de stadsregio staat teveel met de rug naar de grens, ondanks de gunstige positie tussen de Randstad en het Ruhrgebied. Het goede aan het beslisdocument is dat het inzet op een lobby voor de reactivering van de lijn te zijner tijd, want de economische ontwikkelingen in de regio zijn zeer gebaat bij een goede openbaar vervoerverbinding met Duitsland. Hij roept het college van bestuur op om in het kader van de triple helix de universiteit, die zeer gericht is op het Duitse achterland, meer bij de lobby te betrekken. Een winstpunt van het beslisdocument zou moeten zijn dat de buslijnen naar Duitsland geïntensiveerd worden en hoogwaardig worden gemaakt. Nijmegen wil beslispunt 2 zodanig uitleggen dat, op het moment dat er zich op korte termijn mogelijkheden voordoen, deze moeten worden benut en de portefeuillehouder heeft dit in de commissie toegezegd.

Dhr Luesink antwoordt dat al jarenlang wordt getrokken aan het realiseren van een optimale verbinding Nijmegen-Kleef via de bestaande infrastructuur. De partijen die hierover met elkaar in gesprek zijn, hebben gemeend elkaar hierover helderheid te moeten bieden voor de korte termijn. Het beslisdocument gaat ervan uit dat tot 2020 de middelen en de mogelijkheden ontbreken om een tramverbinding tot stand te brengen. In het beslisdocument is vastgelegd dat een trein op het Nederlandse deel van het traject ongewenst is en tot grote problemen leidt en dat een tram op het Duitse deel niet past in de financieringsstructuren en grote infrastructurele gevolgen kent, vooral in Kleef. De conclusie is dat men de komende tien jaar niet over de nodige middelen kan beschikken om de investeringen te doen en om de exploitatie te voeren, maar ook dat de ambitie behouden blijft om de verbinding ooit tot stand te brengen.

In het beslisdocument staat dat de stadsregio niet kan kiezen voor de trein, omdat dit tot grote problemen zou leiden in Nijmegen en Groesbeek. De stadsregio kiest ook niet voor een halvering van de buslijnen, maar voor het intensiveren ervan en voor nader onderzoek naar het optimaliseren van de busverbindingen. Mocht er een andere railverbinding komen, zal dit gevolgen hebben voor de buslijnen, maar dit is nu niet aan de orde. Het projectbureau is niet het initiatief van de stadsregio maar van de gemeenteraad van Kleef en heeft als doel om middelen te verwerven om de verbinding te verwezenlijken. De stadsregio is eventueel bereid hierin te participeren, afhankelijk van de voorwaarden en de inzet die erbij hoort.

Men kan zich op velerlei terreinen zorgen maken over de verbinding die er met de Duitse partners is. Een fysieke modaliteit is er een factor in, maar zou eigenlijk uitvloeisel moeten zijn van een geoptimaliseerd verband tussen het Duitse gebied en de stadsregio. De inzet die de stadsregio daar voor de toekomst moet hebben als het gaat om de nieuwe opdrachten voor de triple helix, moet een prioriteit zijn.

About M. Niesten

Voorzitter VIEV | Word gratis lid van VIEV | Volg VIEV op twitter: @v_i_e_v

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>